1.1 Forretningsorden for bestyrelsen

Forretningsordenen indeholder de retningslinjer bestyrelsen har vedtaget for deres virke.

§ 1: Bestyrelsens ansvar

–          Bestyrelsen udøver sin funktion i henhold til vedtægterne.

–          Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der er tilforordnede til bestyrelsen.

–          Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der fungerer som rådgivere i foreningen.

§ 2: Regler for beslutningsdygtighed

–          Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis 3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 3: Frister for indkaldelse til møder

–          Mødeindkaldelse skal være udsendt til bestyrelsen senest 1 uge før mødet afholdes.

§ 4: Informationsret og –pligt

–          Formanden tegner foreningen udadtil og må udtale sig på foreningen vegne.

–          Bestyrelsen og/eller formanden træffer beslutning om, hvilke udtalelser foreningen udsender og hvem der udsender dem.

§ 5: Inhabilitet

–          Ved interessekonflikter må den/de implicerede parter ikke deltage i bestyrelsens behandling af sagen. En eventuel udelukkelse afgøres af de øvrige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og den pågældende hører om evt. inhabilitet.

§ 6: Økonomi

–          Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.

–          Bestyrelsen skal godkende køb, hvis beløbet overskrider, et af bestyrelsen fastsat beløb.

§ 7: Udsendelse og godkendelse af referat

–          Referatet udsendes til bestyrelsen senest 14 dage efter mødet er afholdt

–          Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 8: Tavshedspligt

–          Bestyrelsens medlemmer, tilforordnede og rådgivere har tavshedspligt med hensyn til personhenførbare oplysninger, med mindre der er tale om forhold, som efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab”.

 

1.2 Gaveregulativ

Tilskud til udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde:

Formand:

• Dækning af telefon, el, internet mv. – 387,50 kr. i kvartalet eller 1550 kr. om året.

Kasserer:

• Dækning af telefon, el, internet mv. – 200 kr. i kvartalet eller 800 kr. om året.

Næstformand:

• Dækning af telefon, el, internet mv. – 100 kr. i kvartalet eller 400 kr. om året.

Rådgivere:

• Dækning af telefon, el, internet mv. – 50 kr. i kvartalet eller 200 kr. om året.

Hvis et bestyrelsesmedlem besidder flere af posterne på samme tid, kan denne ikke få dækket samme udgift flere gange.

Bestyrelsesmedlemmer, inkl. suppleanter, tilforordnede og rådgivere, fritages for kontingent.

Alle får dækket rimelige udgifter som fx kørsel, blækpatroner og papir – hvis man udskriver meget, porto – hvis man ikke kan benytte mail. Dette kræver kvittering.

Det er op til hvert enkelt bestyrelsesmedlem/rådgiver, om man ønsker denne dækning af udgifter.

Godtgørelsen udbetales i december måned.

 

Gaver:

Gaver til bestyrelsesmedlemmer, inkl. suppleanter, tilforordnede og rådgivere, ved runde fødselsdage, bryllup, sølv/guldbryllup, fødsler og jubilæum i AVS – max 200 kr.

Ved jubilæum forstås 10, 20 og 25 år – derefter hvert 5. år. (ved jubilæum beregnes samlet antal aktive år i AVS)

Gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer, hvis man har siddet i bestyrelsen i minimum 1 år – max 150 kr.

Blomster til bisættelser/begravelser til tidligere bestyrelsesmedlemmer/æresmedlemmer – max 150 kr.

Gaver til samarbejdspartnere ved jubilæum og lignende – max 150 kr.

 

Derudover hvad bestyrelsen vedtager i situationen.

Disse takster afhænger af foreningens økonomi og skal hvert år revurderes på bestyrelsesmøde snarest efter generalforsamlingen.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 10. maj 2016

kvalitets ting viagra er garantien cialis for godt generisk viagra norge et stort utvalg generisk cialis norge er hovedgarantien viagra receptfritt og helse cialis receptfritt