1.1 Vedtægter for AVS

§ 1.
Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Arbejdsskadeforeningen AVS.

Stk. 2. Hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.

§ 2.
Område

Foreningens hovedområde er Vestsjælland. Vi optager medlemmer fra hele Danmark

§ 3.
Formål

Stk. 1. Yde råd- og vejledning til arbejdsskadede og de med nedsat erhvervsevne. Hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp.

Stk. 2. Yde hjælp til vores medlemmer i form af bisidder/partsrepræsentant ved kontakt med offentlige myndigheder.

Stk. 3. Indsamle dokumentation med henblik på at ændre uhensigtsmæssige forhold i lovgivningen samt sagsbehandlingen i offentlige myndigheder, evt. i samarbejde med andre foreninger.

Stk. 4. Være ubunden af partipolitik og alene arbejde ud fra medmenneskelige socialpolitisk holdninger til gavn for vores målgruppe.

Stk. 5. Deltage i den offentlige debat med henblik på at skabe bedre forhold for vores målgruppe.

§ 4.
Medlemskab

Stk. 1. Medlemmer: Alle der er omfattet af vores målgruppe, samt de der måtte finde interesse for foreningens formål og virke.

Stk. 2. Støttemedlemmer: F.eks. foreninger/organisationer samt virksomheder offentlige som private.

§ 5.
Økonomi / Kontingent.

Stk.1. Midler til fremme af foreningen formål og administration, søges fremskaffet via kontingent samt ansøgninger til fonde og kommuner.

Stk.2. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fremkommer med forslag

§ 6.
Foreningens ledelse.

Stk.1. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil i fællesskab, ved formanden eller ved den til en hver tid af bestyrelsen valgte person.

Stk.2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, eller når 2 fra bestyrelsen begærer dette.

Stk.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk.4. Bestyrelsen kan frit handle og disponere imellem generalforsamlingerne, så længe handlingerne ikke strider imod vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger i øvrigt.

Stk.5. Bestyrelsen vedtager hvem der kan deltage som tilforordnet ved bestyrelsesmøderne.

§ 7.
Generalforsamling

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i første kvartal. Indkaldelse sker direkte til medlemmerne enten med brev eller via E-mail. Indkaldelsen skal tillige opslås på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen udsendes med mindst 14 dages varsel

Stk.3. Indkaldelsen skal indeholde et forslag til dagsorden med mindst følgende punkter: •Valg af dirigent, •Godkendelse af indkaldelse -, dagsorden og forretningsorden, •Godkendelse af beretning, •Regnskab/kontingent, •Indkomne forslag, •Valg i henhold til vedtægterne, •Eventuelt.

Stk.4. Medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.
Støttemedlemmer er stemmeberettigede (jf. § 7 stk.10), men ikke valgbare.

Stk.5. Bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer.
På lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år.
Der vælges 2 suppleanter hvert år.
Der vælges 2 bilagskontrollanter hvert år og 2 suppleanter for disse hvert år. Valgene gælder for 1 år.
Genvalg kan finde sted ved alle valg.

Stk.6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde og alle afstemninger afgøres ved almindelig flertalsafgørelse – undtagen vedr. § 11. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag til udtalelse, kan fremsættes på generalforsamlingen under punktet ”beretning”.

Stk.7. Umiddelbart efter generalforsamlingen hvert år, konstituerer bestyrelsen sig med •Næstformand, •Kasserer og •Sekretær.

Stk.8. Bestyrelsen er ansvarlig for at alle beslutninger på såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder føres til referat.

Stk.9. Bestyrelsen kan nedsætte teams, som er ansvarlig overfor bestyrelsen.
En enig bestyrelse kan give højst 3 personer lov til at deltage i bestyrelsesmøderne som tilforordnet og uden stemmeret, på lige fod med bestyrelsessuppleanterne.

Stk.10. Hvert medlem er stemmeberettiget på generalforsamlingen med en stemme.
Støttemedlemmer giver højst 1 stemme pr. forening/virksomhed, uanset om flere er fremmødt.

Stk.11. Et medlem som ikke kan deltage i selve generalforsamlingen, kan godt stilles op til valg, såfremt et skriftligt tilsagn bliver afleveret til formanden inden generalforsamlingen.

§ 8.
Regnskab

Stk.1. Kassereren er forpligtiget til at føre omhyggeligt regnskab med foreningens midler og skal informere bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde om den økonomiske status.

Stk.2. Der må aldrig opbevares større kontantbeløb i kassen. Pengene skal indsættes i en lokale bank/pengeinstitut.

Stk.3. Kassereren, eller en person valgt af bestyrelsen, opbevarer og fører en medlemsliste.

Stk.4. Kassereren udarbejder, i samarbejde med formanden, forslag til budget og kontingent på vegne af bestyrelsen og forelægger dette på generalforsamlingen, sammen med et revideret/kontrolleret regnskab.

§ 9.
Honorarer og godtgørelser

Stk.1. Bestyrelsen fastsætter disse ud fra en realistisk vurdering af behovet og ud fra foreningens økonomiske formåen, samt efter de til en hver tid gældende regler fra Told & Skat.

Stk.2. Bestyrelsens medlemmer, suppleanter og tilforordnet er fritaget for at betale kontingent.

Stk.3. En enig bestyrelse kan fritage andre for kontingent og udnævne æresmedlemmer, der ligeledes fritages for kontingent, såfremt midlerne tillader det.

Stk.4. Dækning af nødvendige udgifter (transport, telefon, internet og PC) dækkes af foreningen, når midlerne tillader det og efter gældende lovgivning. Beløbet/taksterne besluttes af bestyrelsen.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når der foreligger begrundede forhold der nødvendiggør dette.

Stk.2. Hvis 25 % af de stemmeberettigede medlemmer, indsamler underskrifter, kan de indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hvis der samtidig fremsendes dagsorden til formanden eller næstformanden.
Bestyrelsen har ret til, hvis den skønner det nødvendigt, at udvide dagsordenen.

Stk.3. Bestyrelsen er forpligtet til hurtigst muligt, og senest 14 dage, efter at begæringen er modtaget, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel.

§ 11.
Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ved generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, kan der, efter skriftlig indsendt forslag, ændres på vedtægterne, hvis der er flertal herfor.

§ 12.
Ophævelse af foreningen

Stk.1. På en generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, skal der efter forelæggelse af et sådan forslag være 100 % enighed blandt de stemmeberettigede deltagende medlemmer, for at foreningen kan ophæves.
I mangel på 100 % enighed, men hvis et flertal vedtager forslaget, skal snarest, senest 14 dage efter, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflertal derefter kan ophæve foreningen.

Stk.2. Eventuelle midler og værdier overdrages til en social/humanitær eller lignende institution/forening, hvis formål tilnærmelsesvis ligner foreningens eller som arbejder ud fra samme sociale profil som foreningen.
Dette afgøres på den sidste generalforsamling i foreningen ved almindeligt flertal, efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk.3. Ved sammenlægning/fusion med anden forening, kan generalforsamlingen ved flertalsafstemning ligeledes afgøre foreningens fremtidige virke.

Disse vedtægter er på generalforsamlingen d. 24. februar 2014 i Slagelse blevet vedtaget enstemmigt: originalen er underskrevet af Dirigenten Birgit Lundsbjerg og Formand for AVS Kurt A. Nissen.
Flere oplysninger kan fås via www.arbejdsskadeforeningen.dk eller skriv til AVS via mail: avs.formand@gmail.com

 

1.2 Forretningsorden for generalforsamling

1)       Formanden eller en fra bestyrelsen åbner generalforsamlingen og forelægger et forslag til forretningsorden.

2)      Formanden anmoder om forslag til Dirigent, valget til Dirigent foretages ved håndsoprækning.

3)      Dirigenten påser at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne for Arbejdsskadeforeningen.

4)      Dagsorden oplæses hvis det ønskes – dagsorden godkendes.

5)      Der vælges stemmetæller, hvis det skønnes nødvendigt. Dette gøres af Dirigenten.

6)      Dirigenten skal, ved valg oplyse om afgående tillidsvalgte modtager genvalg og anmode om forslag fra forsamlingen.

7)      Dirigenten eller et medlem, kan stille forslag om, at indtegningen af talere afsluttes eller at taletiden begrænses.

8)      Alle personvalg, skal hvis afstemning er nødvendig, være skriftelig.

9)      Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt.

10)  Hvis der udtrykkes mistillid til Dirigenten, skal Dirigenten straks sætte dette under afstemning, hvis mistilliden bliver vedtaget, skal formanden anmode om forslag til ny Dirigent.

11)  Hvis et medlem begære ordet til forretningsordenen, skal pågældende straks have ordet. Dirigenten påser at pågældende holder sig til forretningsordenen, ellers skal ordet fratages.

12)  Dirigentens afgørelser er endelige.

 

kvalitets ting viagra er garantien cialis for godt generisk viagra norge et stort utvalg generisk cialis norge er hovedgarantien viagra receptfritt og helse cialis receptfritt